Ochrana osobních údajů

1. Kontaktní údaje správce

Nemocnice Valtice s.r.o. Klášterní 1150, 691 42 Valtice, IČO: 63488329

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Miloslav Odehnal, email.: odehnal@nemvalt.eu, tel. 607116305

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

 • Poskytování zdravotních služeb – zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Poskytování sociálních služeb – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Činnost zaměstnavatele – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, souhlas fyzické osoby
 • Obchodní činnost – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Ochrana majetku osob před krádežemi, ochrany majetku, ochrany osob, zejména zaměstnanců před napadením agresivními pacienty, jakož i ochrana před jinou protizákonnou či trestnou činností. Zpracovávány jsou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů po dobu 14 dnů, které mohou být využity pouze k identifikaci fyzických osob v souvislosti z určitým jednáním (viz. výše). Rozsah zpracovávaných údajů bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech , správce nezpracovává údaje týkající se adresných a identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje. 
 • Plnění smluvní povinnosti

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

 • Zpracování firemních benefitů

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 • Neprovádí se

6. Předávání osobních údajů do zahraničí

 • Neprovádí se

7. Doba uložení osobních údajů

 • V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, na dobu pro plnění smlouvy, nestanoví-li právní předpis jinak

8. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.

Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

 1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

 1. a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
 2. b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:

 1. a) v místě svého obvyklého bydliště
 2. b) místě výkonu zaměstnání nebo
 3. c) místě, kde došlo k údajnému porušení.

9. Následující práva související s poskytováním zdravotních služeb týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:

 • Právo na výmaz osobních údajů.

10. Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:

 • právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

11. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

a