Postup při vyřizování stížností

podle zákona č. 372/211 Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

  1. I. Oprávnění podat stížnost

Stížnost proti postupu Nemocnice Valtice s.r.o. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat
a) pacient,
b) zákonný zástupce pacienta,
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
d) osoba zmocněná pacientem.

  1. II. Způsob podání stížnosti

Stížnost lze podat písemně, ústně nebo v elektronické podobě, a to na adrese poskytovatele Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 1150, 691 42 Valtice, ID datové schránky c2vcgas, e-mail: recepce@nemvalt.cz; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Každá ústní stížnost bude sepsána osobou, která stížnost přebírá, v zápisu se uvede identifikace osoby, která podala stížnost (dále jen „stěžovatel“), stručný obsah stížnosti a skutečnost, zda byla či nebyla stížnost uspokojivě vyřešena při ústním jednání. V případě, že stěžovatel podal stížnost pouze v ústní formě a tato stížnost nebyla uspokojivě vyřešena při ústním jednání, bude stěžovatel vyzván k podání stížnosti v písemné formě.

  1. III. Postup při vyřízení stížnosti

V případě, že ze stížnosti nebude patrné, čeho se stěžovatel domáhá, vyzve ho Nemocnice Valtice s.r.o. k upřesnění či doplnění stížnosti s upozorněním, že bez sdělení doplňujících údajů není možné stížnost prošetřit.

Nemocnice Valtice s.r.o. je povinna navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné a vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je Nemocnice Valtice s.r.o. nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinna informovat stěžovatele.

Je-li možné vyřešit písemnou stížnost se stěžovatelem ústně na místě, považuje-li stěžovatel stížnost za vyřízenou a netrvá-li na písemné odpovědi, bude o tom osobou, která stížnost vyřídila sepsán zápis. V zápisu se uvede, kdo je stěžovatelem, a způsob vyřízení stížnosti. Protokol podepíše stěžovatel a osoba, která stížnost vyřídila.

Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Anonymní písemné stížnosti nebudou prošetřeny, o šetření v takovém případě může rozhodnout ředitel Nemocnice Valtice s.r.o.

  1. IV. Opravné prostředky

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru zdravotnictví. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

a