Sociální služby

Nemocnice Valtice s.r.o. je poskytovatelem sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče o celkové kapacitě 14 lůžek.


Službu spolufinancuje Jihomoravský kraj

JK_poz


Službu finančně podporuje město Břeclav


Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

clen


Informace o činnosti v rozsahu oblastí potřeb a témat v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje zde

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Poslání služby

Posláním služby je stabilizovat jednotlivce po hospitalizaci v době nezbytně nutné a poskytnout mu podporu při návratu do domácího prostředí nebo při zajištění návazné sociální služby. Při poskytování sociální služby vycházíme z individuálních potřeb a situace každého jednotlivce a směřujeme k udržení, případně rozvoji jeho schopností.

Péče je poskytována uživatelům do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Cílová skupina

Služba je určena seniorům nad 60 let a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří se nemůžou po hospitalizaci v Nemocnici Valtice (případně z okolních nemocnic) vrátit do svého přirozeného sociálního prostředí.

Sociální služba není určená pro osoby, které nadměrně požívají alkoholické nápoje nebo jsou závislé na jiných návykových látkách a pro osoby, se kterými není možné se domluvit na základě komunikační bariéry. To jsou osoby plně neslyšící, osoby hluchoněmé, osoby s hluchoslepotou a osoby s úplnou ztrátou zraku.

Cíle služby

Zhodnotit potřeby a nároky jednotlivce na péči a pomoci mu při návratu do domácího prostředí nebo mu zajistit vhodnou následnou sociální službu.
Sociální službu poskytovat v co nejkratší délce pobytu, z důvodu předcházení závislosti uživatele na službě.

Kroky k naplnění cílů služby

 • podpora uživatele při udržení a zlepšení soběstačnosti,
 • spolupráce s rodinou a příbuznými uživatele,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • poskytování kvalitní ošetřovatelské péče.

O uživatele služby pečuje multidisciplinární tým ve složení pečovatelky, všeobecné sestry, rehabilitační pracovnice, ošetřující lékař, aktivizační pracovnice a zdravotně sociální pracovnice. Uživatelům služby je k dispozici nepřetržitý dohled odborného zdravotnického personálu 24 hodin denně.

Zásady poskytování služby

 • Dodržování práv uživatelů – zařízení a zaměstnanci usilují o vytváření podmínek, v nichž uživatelé mohou naplňovat svá práva.
 • Podpora soběstačnosti a aktivního způsobu života uživatele – zaměstnanci se při poskytování sociální služby snaží o zachování a rozvoj schopností uživatele služby a uplatnění jeho dovedností podporováním v soběstačnosti.
 • Zaměstnanci se chovají ke klientům zdvořile a slušně.

Poskytujeme tyto základní činnosti (dle § 52 odst. 2 zákona č.108/2006 Sb.)

 • poskytnutí ubytování (úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení),
 • poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, min. v rozsahu 3 hlavních jídel),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),
 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
 • sociálně terapeutické činnosti (jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob),
 • aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů).

Cena poskytované služby

Za pobytové služby v Nemocnici Valtice hradí klient úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Ubytování (200,-Kč/den) a stravu (160,-Kč/den) si uživatel hradí z vlastních finančních prostředků. Po úhradě za ubytování a stravu musí každému uživateli podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zůstat 15% z výše důchodu.

Péče je podle individuálních potřeb uživatele hrazena z přiznaného příspěvku na péči, podle stupně závislosti. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách náleží tento příspěvek v plné výši zařízení.

Kritéria pro nepřijetí (podle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • z důvodu akutní infekční nemoci,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. agresivní chování, obtěžování uživatelů na pokojích),
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • pokud byla zájemci o službu vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní informace

Sociální služby

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: Mgr. Monika Ráčková
PROVOZNÍ DOBA: PO, ÚT, ČT 7.00 – 15.30
ST 7.30 – 17.00
PÁ 7.00 – 14.30
TELEFON: +420 519 363 125
E-MAIL: rackova@nemvalt.cz
 


a