Naše úspěchy

Rehabilitace a její možnosti v LDN

Cílem naší práce je snaha o znovuobnovování hybnosti, mobilita a vertikalizace klientů. Snažíme vytvářet dosažitelné cíle, které pomáhají motivovat pacienty/klienty k aktivní spolupráci při rehabilitaci.

Tým rehabilitace tvoří 9 fyzioterapeutů v čele s vedoucím lékařem. Cílem naší práce je snaha o znovuobnovování hybnosti, mobilita a vertikalizace klientů. Tímto se také snažíme vytvářet dosažitelné cíle, které pomáhají motivovat pacienty/klienty k aktivní spolupráci při rehabilitaci. Okruhy naší práce se dělí na složku ambulantní a práci s klienty na lůžkových odd.LDN.

V ambulantní části nabízíme

 • dvoukanálovou elektroléčbu s vakuovými elektrodami
 • sonoterapii
 • magnetoterapii
 • aplikaci suchého i vlhkého tepla
 • přístrojovou trakci
 • mechanoterapii
 • gripbuddy / pro cvičení ruky/
 • balanční plochy
 • reflexní masáž
 • měkké a mobilizační techniky
 • individuální léčebnou tělesnou výchovu (LTV)
 • kineziotaping

Léčbu indikuje pacientům/klientům LDN ošetřující lékař. RHB péči přizpůsobujeme schopnostem a dovednostem pacienta/klienta se zřetelem na jeho aktuální zdravotní stav. Nutná je také podpora motivace k aktivní hybnosti a chuti spolupracovat. Základem naší práce je individuální LTV s nutnou modifikací u polymorbidních pacientů. Při cvičení používáme i overball.

Pro stabilitu a usnadnění pohybu kloubů využíváme

 • ortézy na kotník, koleno, zápěstí a ruku
 • peroneální tahy
 • vysoká čtyřkolová chodítka
 • nízká čtyřkolová chodítka
 • opěrné rámy
 • různé typy berlí a holí

Klient/pacient, který sedí bez opory, má možnost využít pedálové pomůcky s pásovým nastavením nebo končetinový magneciser pro HKK i DKK. Ležícímu pacientovi/klientovi nabízíme aktivní mobilizátor kolene. Pro usnadnění manipulace a vertikalizace pacienta/klienta, používáme pásy k přenášení pacientů/klientů. Ty také slouží k fixaci při nácviku stoje a chůze.

Práce fyzioterapeutů a samozřejmě i celého ošeovatelskému týmu na LDN je velice náročná z hlediska fyzického i psychického zatížení.

Proto se i my musíme umět radovat s pacienty/klienty byť z nepatrného zlepšení kognitivních funkcí a aktivní hybnosti. Soběstačný a spokojený pacient/klient je cílem všech zdravotnických pracovníků naší nemocnice.

Autor: Alena Straková, vedoucí fyzioterapeut

Vlhké hojení chronických ran

Moderní terapeutická krytí pracují na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí v ráně, odtud také pojem vlhké hojení ran.

Již v šedesátých letech 20. století bylo prokázáno, že rána, která se hojí ve vlhkém prostředí, má až o 40 % kratší dobu hojení ve srovnání s krytím suchým obvazem. Tekutina, kterou rána vylučuje, obsahuje řadu růstových faktorů a výživných látek, které přispívají k úspěšnému hojení. Moderní materiály užívané k ošetřování ran jsou uzpůsobeny k tomu, aby v ráně vlhké prostředí udržovaly.

Moderní řešení

Moderní terapeutická krytí pracují na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí v ráně, odtud také pojem vlhké hojení ran. Vlhkost rány je nezbytná pro dobrou granulaci a epitelizaci rány.

Přednosti vlhkého krytí

 • udržuje konstantní teplotu rány
 • zachovává výměnu plynů
 • absorbuje či odvádí exsudát
 • netraumatizuje ránu při převazech
 • prodlužuje intervaly mezi převazy
 • zkrácení doby léčby = ekonomická výhodnost

Většina vlhkého krytí chrání ránu před sekundární infekcí a vnějšími vlivy, některá působí dokonce antisepticky. Jedinečnou vlastností některých produktů vlhkého hojení ran je schopnost netraumaticky provádět débridement rány (odstranění nekrotické tkáně) rány.

Příčiny vzniku chronických ran

 • lokální poruchy výživy kůže
 • lokální působení tlaku, cévní poškození
 • systémové onemocnění (infekční, nádorové, krevní apod.)

Hodnotící ukazatele rány

 • příčina vzniku a stáří rány
 • lokalizace a velikost rány
 • okraje a hloubka rány
 • vzhled spodiny
 • množství sekrece z rány a bolestivost
 • přítomnost infekce
 • zápach a okolí rány
 • současná či minulá lokální terapie.

Tyto informace mají zásadní význam pro sledování procesu hojení a volbu optimálního léčebného postupu. V naší nemocnici používáme vnitřní formulář pro hodnocení chronické rány, který obsahuje všechny tyto údaje. Ošetřování ran a jejich léčbu pečlivě dokumentujeme, podrobné popisy jednotlivých fází hojení jsou doplněny fotkami.

Léčba chronických ran

Léčba chronické rány v naší nemocnici se neomezuje pouze na vlastní defekt, ale vyžaduje komplexní přístup. Je třeba pečovat o celého člověka (holistický přístup), dbát na udržení/dosažení nejvyšší možné kvality života ošetřovaného. Garantem vlhkého hojení ran je paní MUDr. Bukalová, která vede tým speciálně vyškolených sester.
Málokdo si dokáže představit, jak náročná péče o chronické rány a dekubity (proleženiny) je. V roce 2014 jsme přijali k hospitalizaci 634 pacientů na zdravotní lůžka a 56 klientů na oddělení sociálních lůžek. 163 pacientů/klientů bylo přijato s chronickou ránou nebo ranami. Léčili jsme 697 různých ran, dekubitů, defektů a poruch integrity kůže. Přes 100 ran jsme dokázali zcela vyléčit. Tady bych chtěla vyzvednout erudici všech členů ošetřovatelského týmu, kteří se na léčbě ran podílejí.

V léčbě chronických ran se zaměřujeme také na důslednou prevenci. Dovybavili jsme všechna oddělení antidekubitními polohovacími pomůckami za více než sto tisíc korun. Standardem je používání aktivních vzduchových antidekubitních matrací.
V péči o chronické rány využíváme rovněž nutriční podpory v podobě kvalitních nutridrinků. Neméně důležité je také používání velmi kvalitní, o pokožku pečující kosmetiky a pomůcek pro inkontinenci. Kosmetika a pomůcky používané v naší nemocnici patří k nejkvalitnějším vůbec.

Současné hojení ran zná mnoho typů vlhkého krytí. Všechny tyto druhy vlhké terapie, ačkoliv se mezi sebou liší v mechanismu účinku i kvalitě provedení, mají jedno společné – zpravidla ránu úspěšně vyléčí.

Autor: Mgr. Lenka Strnadová, hlavní sestra

Terapeutické panenky

V naší nemocnici se neustále snažíme objevovat a zavádět do praxe nové léčebné, pracovní a terapeutické postupy a metody, které by urychlily léčebný proces a pomohly zlepšit kvalitu života našich pacientů.

Jednou z nových metod, kterou jsme nyní zavedli, je používání tzv. terapeutických panenek.

Terapeutické panenky jsou vyrobeny a určeny speciálně pro dospělé lidi s onemocněním demence. Nejde tedy o obyčejnou hračku, ale o terapeutickou pomůcku. Do jisté míry připomínají skutečné děti, jejich vzhled však prošel určitým vývojem. Terapeutické panenky jsou speciálně navrženy tak, aby stimulovaly smyslové orgány pacientů. Jsou měkké, vyrobené z textilií příjemných na dotek. Jednotlivé části těla jsou vyváženy tak, aby se panenky daly lépe objímat, chovat, posazovat atd. Výraz obličeje panenek je záměrně neutrální, přesto navozuje kladné emoce.

Panenky jako nefarmakologická léčba

Nejedná se o infantilizaci pacienta ani snahu o snižování jeho lidské důstojnosti, jak by se mohlo bez znalostí širších souvislostí zdát. Terapie využívající tyto panenky je poměrně novou terapeutickou metodou. Spadá do kategorie nefarmakologických léčebných postupů. Ty jsou u našich pacientů žádoucí z toho důvodu, že pacienti zpravidla trpí řadou nemocí a užívají proto mnoho léků. Pokud můžeme některé léky nahradit nefarmakologickými postupy, nejen že snížíme rizika vzájemné interakce léků a vedlejších účinků, ale také můžeme v některých případech (jako je tento) dosáhnout lepších výsledků.

Pacienti s onemocněním demence se často v důsledku tohoto onemocnění chovají neklidně, hledají své děti, trpí pocity úzkosti a nejistoty, když je nemohou najít. Vzhledem k onemocnění pacientů není vhodné je uvádět do reality a vysvětlovat skutečnost. Ověřili jsme si, že i pacienti ve velmi pokročilém stádiu demence reagují na terapeutické panenky velmi pozitivně. Panenka tak může sloužit jako prostředek navázání nenásilné komunikace, ale může také tlumit či omezit nežádoucí chování pacienta (neklid, agresivita, úzkost apod.)

Hlavní přínosy práce s terapeutickými panenkami:

 • Snížení úzkosti, napětí, agrese, agitovanosti
 • Eliminace bloudění a provokujícího chování
 • Odvedení pozornosti od nežádoucí činnosti
 • Aktivnější a spokojenější pacienti
 • Zlepšení komunikace mezi pacientem a personálem

V současné době má naše nemocnice k dispozici 5 terapeutických panenek a jedno terapeutické zvíře (kočku), které je navrženo podobně a plní podobnou funkci jako panenky. Hodí se jako alternativa pro ty, kterým panenka jako taková příliš nevyhovuje (např. někteří muži). Vzhledem k využití a kladným ohlasům se zvažuje nákup dalších kusů.

Nečekané úspěchy

Od počátku, kdy jsme pořídili 2 panenky tzv. „na zkoušku“, jsme zaznamenali u pacientů velké ohlasy a až nečekané úspěchy. Většina pacientů reaguje na terapeutické panenky velmi kladně. Často si je lidé hladí, objímají a pečují ně. U některých pacientů s demencí došlo k celkovému zklidnění a až úplnému vymizení problémového chování (např. sundávání plenkových kalhotek, vykřikování). U jiných pacientů panenky eliminovaly bloudění po chodbách. Někteří pacienti začali v přítomnosti panenky více mluvit a zlepšila se tak i komunikace s personálem. Je patrné, že pacienti jsou díky této terapii klidnější a spokojenější, mizí napětí a úzkost. Jsou aktivnější, o panenky se často aktivně starají, přenáší je, pečují o ně, povídají si s nimi.

Našim dlouhodobým cílem je zvyšovat pohodlí a kvalitu života našich pacientů, jak je to možné. Ukazuje se, že využití terapeutických panenek je v tomto ohledu rozhodně správnou cestou. Daří se nám touto terapií dosahovat pokroků i u pacientů, kde dříve všechny jiné snahy selhávaly. Snad se o přínosu terapeutických panenek můžete sami přesvědčit při návštěvě naší nemocnice, kdy možná potkáte některého pacienta s panenkou.

autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Uhrová, psycholožka

Aktivizační program

Aktivizace seniorů by měla být nedílnou součástí komplexní péče o ně, a to především v zařízeních, kde senioři pobývají dlouhodoběji. Protože v naší nemocnici jsou pacienti hospitalizovaní zpravidla několik měsíců, nabízíme i jim možnost aktivizace.

Aktivizace seniorů by měla být nedílnou součástí komplexní péče o ně, a to především v zařízeních, kde senioři pobývají dlouhodoběji. Protože v naší nemocnici jsou pacienti hospitalizovaní zpravidla několik měsíců, nabízíme i jim možnost aktivizace.

Smyslem aktivizace je naplnit fyzické, psychické i společenské potřeby člověka. Podporuje růst a udržení schopností a dovedností v rámci jedincových stávajících možností, funguje jako prevence patologického chátrání a projevů hospitalismu. V neposlední řadě je cílem aktivizace zpestřit volný čas seniorům, obohatit je o sdílení společných zážitků a vytrhnout je ze stereotypu nemocničního prostředí.

Jak aktivizační program probíhá?

Aktivizační program probíhá v naší nemocnici skupinovou formou, a to každý všední den dopoledne, cca od 8 do 11 hodin. Pacienti a klienti sociálního oddělení (kteří mají zájem) se scházejí v kulturní místnosti, kde se o ně po celou dobu stará aktivizační pracovnice. Denní program se přizpůsobuje aktuálním přáním pacientů a klientů a jejich možnostem, dále také ročnímu období (tematické aktivity).

Nabízené aktivity:

 • Trénink paměti formou kvízů a her
 • Reminiscenční rozhovory (vzpomínky ze života pacientů a klientů, vyprávění vtipů, přísloví aj.)
 • Rehabilitační cvičení (procvičování hrubé i jemné motoriky)
 • Výtvarná dílna (malování, výroba dekorací na oddělení atd.)
 • Hraní deskových her (Člověče, nezlob se!, dáma, šachy, karetní hry)
 • Četba
 • Zpěv
 • Pobyt na zahradě (za pěkného počasí)

autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Uhrová, psycholožka; Jaroslava Němcová, aktivizační pracovnice

Canisterapie – aktivita se psy

Canisterapie probíhá v naší nemocnici již od ledna 2014. Za tu dobu si našla pevné místo v seznamu aktivit. Aktivity se psy se těší velké oblibě klientů. Naši léčebnu dlouhodobě nemocných navštěvují 3 fenky zlatého retrívra, tu nejmladší znají někteří klienti od štěněte.

Canisterapie probíhá v naší nemocnici již od ledna 2014. Za tu dobu si našla pevné místo v seznamu aktivit. Aktivity se psy se těší velké oblibě klientů.
Naši léčebnu dlouhodobě nemocných navštěvují 3 fenky zlatého retrívra, tu nejmladší znají někteří klienti od štěněte. V létě se do aktivit na zahradě zapojuje také fenka flat coated retrívra. Všechny fenky jsou vycvičeny a mají složeny speciální canisterapeutické zkoušky.

Aktivity můžeme rozdělit na kolektivní a individuální.

KOLEKTIVNÍ AKTIVITY:

– probíhají v letním období na zahradě, v ostatních měsících v kulturní místnosti. Psi přinášejí prvek radosti, povzbuzují komunikaci, zájem o okolí. Probíhá spontánní i mírně řízený kontakt se psem, hlazení, mazlení, krmení. Dochází k uvolnění emocí, klienti vzpomínají na svoje psy, povídají o nich ostatním, dalším výsledkem je uvolnění ztuhlých rukou a celkové povzbuzení k pohybu – otáčení se za psem, natahování se apod. Pes mění celkovou atmosféru setkání. Na zahradě je prostor například i pro hru (aportování), pozorování hry více psů, projevení péče a starostlivosti (klienti například kontrolují, zda se pes v teplém počasí dostatečně napil). Plánovaná návštěva psa je velkou motivací pro klienty opustit svůj pokoj a navštívit kulturní místnost nebo jít na zahradu.

Mezistupněm mezi kolektivními a individuálními aktivitami jsou aktivity na pokojích v případě, že má o psa zájem více obyvatel jednoho pokoje. Přítomnost psa povzbuzuje vzájemné interakce mezi klienty, komunikaci a zájem o okolí. Pes se stává prostředkem komunikace i v čase, kdy NENÍ přítomný. Tomuto napomáhají i fotografie z aktivit se psem, které klientům dodáváme, nebo je mají od canisterapeutky. Tyto fotografie také slouží ve chvílích návštěv – klienti spontánně fotky ukazují, hovoří o “jejich” psech, chlubí se blízkým. Každý příchod psa na pokoj je motivací k pohybu klientů, vytržení ze stereotypu, probuzení zájmu o okolí.

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY:

– probíhají u konkrétního klienta na lůžku. Mohou mít podobu krátkého kontaktu – pozdravení se, pohlazení psa, rozloučení, až po třeba 15 minutách dlouhého setkání, kdy pes jde na lůžko, dochází k prohřátí klienta, fyzickému kontaktu, hlazení, mazlení a krmení. Prožívání je intenzivní a dlouhodobé, klient si povídá se psem a také s canisterapeutem o všem, co ho trápí i těší, nad čím přemýšlí. Dochází k propojení s reminiscenční terapií, uvolnění emocí, vzpomínek. Pro klienta je čas, kdy má psa pro sebe a má také nerušenou pozornost canisterapeuta, velmi významný.

Autor: Ing. Renata Hasilová, canisterapeutka

a